MUHAMMED

Muhammed


BAYRAK

TC.BayrakHoşgeldin Ziyaretçi
Mesaj atabilmek için forumumuza kayıt olmalısınız.

Kullanıcı Adı
  

Şifre
  

Forum İstatistikleri
Üye Sayısı:» Üye Sayısı: 15
En Son Üyemiz:» En Son Üyemiz: Pelin
Konu Sayısı:» Konu Sayısı: 5,822
Mesaj Sayısı:» Mesaj Sayısı: 6,643

Tam İstatistik Tam İstatistik

Çevrimiçi Kullanıcılar
Şu anda 74 çevrimiçi kullanıcı var.
» 1 üye | 71 Misafir
Bing, Yandex, RasitTunca

Forumlarda Ara

(Gelişmiş Arama)

ORMAN KANUNU

Yasa Numarası : 6831

Kabul Tarihi : 31.08.1956 - RG: 08.09.1956 / 9402

BİRİNCİ FASIL

Ormanların Tarifi, Taksimi, İdare ve Murakabesi

MADDE 1 – Tabiî olarak yetişen ve emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık top­luluk­ları yerleriyle birlikte orman sayılır.

Ancak;

A) Sazlıklar,

B) Step nebatlariyle örtülü yerler,

C) Her çeşit dikenlikler,

Ç) Parklar,

D) (Değişik: 23/09/1983 – 2896/1 md.) Şehir mezarlıklarıyla kasaba ve köylerin hudutları içerisinde bulunan eski (kadim) mezarlıklardaki ağaç ve ağaçlıklarla örtülü yerler,

E) Sahipli arazide bulunan ve civarındaki ormanlarda tabiî olarak yetişmeyen ağaç ve ağaççık nevilerinin bulunduğu yerler,

F) (Değişik: 22/05/1987 – 3373/1 md.) Orman sınırları içinde veya bitişiğinde ta­pulu, orman sınırları dışında ise her türlü tasarruf belgeleriyle özel mülkiyette bulunan ve tarım arazisi olarak kullanılan, dağınık veya yer yer küme ve sıra halin­deki her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerler,

G) (Değişik: 22/05/1987 – 3373/1 md.) Orman sınırları dışında olup yüzöl­çü­mü üç hektarı aşmayan sahipli arazideki her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerler,

H) (Değişik: 05.11.2003 – 4999/1 md.) Orman sınırları içinde veya bitişiğinde ta­pulu, orman sınırları dışında ise her türlü tasarruf belgeleri ile özel mülkiyette bulunan ve muhitin hususiyetlerine göre yetişmiş veya yetiştirilecek olan kızılağaççıklar ile aşılı kestanelikler, fıstık çamlıkları ve palamut meşelikleri dahil olmak üzere her nevi meyveli ağaç ve ağaççıklar;

İ) (Değişik: 23.09.1983 – 2896/1 md.) Sahipli arazideki aşılı ve aşısız zeytinlik­lerle, özel yasası gereğince Devlet Ormanlarından tefrik edilmiş ve imar, ıslah ve temlik şartları yerine getirilmiş bulunan yabani zeytinlikler ile 09.07.1956 tarih ve 6777 sayılı Yasada tasrih edilen yabani veya aşılanmış fıstıklık, sakızlıklar ve harnupluk­lar.

J) Funda veya makilerle örtülü orman ve toprak muhafaza karakteri taşımayan yerler;

orman sayılmaz.

MADDE 2 – (Değişik: 05.06.1986 – 3302/1 md.)

Orman sayılan yerlerden:

A) Öncelikle orman içindeki köyler halkının kısmen veya tamamen yerleştiril­mesi maksadıyla, orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülme­yen aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilen yerler ile halen orman rejimi içinde bulunan funda ve makilerle örtülü yerlerden tarım alanla­rına dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilen yerler,

B) 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam ola­rak kaybetmiş yerlerden; tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (antep fıstığı, çam fıstığı) gibi çeşitli tarım alanlarını veya otlak, kışlak, yaylak gibi hayvancı­lıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler ile şehir, kasaba ve köy yapıları­nın toplu olarak bulunduğu yerleşim alanları,

Orman sınırları dışına çıkartılır.

Orman sınırları dışına çıkartılan bu yerler Devlete ait ise Hazine adına, hükmi şah­siyeti haiz amme müesseselerine ait ise bu müesseseler adına, hususi orman ise sahipleri adına orman sınırları dışına çıkartılır. Uygulama kesinleştikten sonra tapuda kesin tashih ve tescil işlemi yapılır.

Bu yerler dışında orman sınırlarında hiçbir suretle daraltma yapılamaz.

(Değişik: 05.11.2003 – 4999/2 md.) Bu madde hükümleri; muhafaza ormanı, milli park alanları, tabiat parkları, tabiat koruma alanları, izin ve irtifak hakkı tesis edilen ormanlık alanlar ve 3 üncü madde ile orman rejimi içine alınan yerlerde bu niteliklerinin devamı süresince; yanan orman sahalarında ise hiçbir şe­kilde uygulanmaz.

(Ek: 22.05.1987 – 3373/1 md) Bu maddenin (B) bendi ile orman sınırları dışına çıkarılıp, 2924 sayılı Yasanın 11 ve 12 nci maddeleri gereğince fiili durumlarına göre ifraz edilerek bedeli karşılığı satılacak yer, yapı ve tesisleri kullananlardan, satış işlemleri tamamlanıncaya kadar ecri misil alınmaz.

MADDE 3 – Bulundukları mevki, vaziyet, haiz oldukları hususiyet noktasından memleketin ve halkın menfaat, sıhhat, selametine yarayacak veya tarihi, bedii veya turis­tik kıymeti bakımından muhafazası gereken, gerek Devletin ve gerek eşhasın hususi mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerin orman rejimine alınma­sına Ziraat veya Maarif Vekaletleri veya Turizm Umum Müdürlüğünün teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetince karar verilebilir.

MADDE 4 – Ormanlar;

Mülkiyet ve İdari bakımdan:

A) Devlet ormanları,

B) Hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlar,

C) Hususi ormanlar,

Vasıf ve karakter bakımından:

A) Muhafaza ormanları,

B) Milli parklar,

C) İstihsal ormanları,

olmak üzere ayrılır.

MADDE 5 – Hükmi şahsiyeti haiz olmayan Devlet dairelerince hususi mak­satlara göre tesis edilen ormanların bu daireler tarafından tesis gayelerine uygun surette idare ve intifaına Ziraat Vekaletince izin verilebilir.

MADDE 6 – (Değişik: 22.05.1987–- 3373/3 md.)

Devlet ormanlarına ve Devlet ormanı sayılan yerlere ait her çeşit işler Orman Ge­nel Müdürlüğünce yapılır ve yaptırılır.

Devletten başkasına ait olan bütün ormanlar, bu Yasanın hükümleri dairesinde Or­man Genel Müdürlüğünün murakabesine tabidir.

İKİNCİ FASIL

Devlet Ormanları Orman Kadastrosu

MADDE 7 – (Değişik: 05/06/1986 - 3302/ 2 md.)

(Değişik birinci fıkra: 05.11.2003 – 4999/3 md.) Devlet ormanları ile evvelce sı­nırlaması yapılmış olup da herhangi bir nedenle orman sınırları dışında kalmış ormanla­rın, hükmî şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanların, hususi ormanların, orman kadastrosu ve bu ormanların içinde ve bitişiğinde bulunan her çeşit taşınmaz malların ormanlarla müşterek sınırlarının tayini ve tespiti ile 2 nci madde uygulamaları ile ilgili olarak kadastrosu kesinleşmiş yerlerde tespit edilen fennî hataların düzeltilmesi işleri orman kadastro komisyonları tarafından yapılır. (ek: 15.01.2009 tarihli, 5831 s.Yasa md:2) Ancak, henüz orman kadastrosuna başlanılmamış yerlerde, 3402 sayılı Kadastro Kanunu hükümlerine göre belirlenen orman sınırı, orman kadastro komisyonunca belirlenen orman sınırı niteliğini kazanır.

(Ek fıkra: 05.11.2003 – 4999/3 madde) orman kadastro komisyonlarınca orman­ların kadastrosu ve Devlet ormanlarında yapılacak 2 nci maddenin (B) bendi uygulama­ları resen, 2 nci maddenin (A) bendi uygulamaları müracaatın değerlendirilmesi ve Ba­kanlığın onayı ile bedelsiz olarak, hükmî şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ve hususi ormanlarda 2 nci maddenin (B) bendi uygulamaları ise bu ormanların sahipleri­nin müracaatı üzerine bedeli karşılığında yapılır.

Orman kadastro komisyonları, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca atanacak bir orman yüksek mühendisi veya orman mühendisinin başkanlığında, bir orman yüksek mühendisi veya orman mühendisi veya bunların bulunmaması halinde orman teknikeri, bir ziraat yüksek mühendisi veya ziraat mühendisi veya bunların bulunmaması halinde ziraat teknisyeni, mahalli ziraat odalarınca bildirilecek bir temsilci ile beldelerde bele­diye encümenince, köylerde köy muhtarlığınca bildirilecek bir temsilci olmak üzere bir başkan ve dört üyeden teşekkül eder.

(Değişik üçüncü fıkra: 05.11.2003 – 4999/3 md.) Orman kadastro komisyonları ve amenajman heyetleri başkan ve üyelerine ödenecek tazminat ve harcırah miktarları her yıl bütçe yasası ile belirlenir. Arazi çalışmalarının atama merkezleri dışında yapıl­ması halinde arazi tazminatı yerine yurt içi gündelikler ödenir.

Komisyonların çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 8 – (Değişik: 05.06.1986 – 3302 / 3 md.)

Orman kadastrosunun ve bu Yasanın 2 nci maddesi gereğince orman sınırları dı­şına çıkarma isteminin yapılacağı il ve ilçeler Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlı­ğınca belirle­nir.

Kadastro çalışmalarının yapılacağı yerler en az bir ay önce radyo ve diğer yayın araçları ile ilân olunur.

Orman kadastrosu ve sınırları dışına çıkarma işlerine ait arazi çalışmalarının baş­lama tarihi ise, orman kadastrosu komisyonu tarafından en az 15 gün önceden çalışacak belde ve köylerle bunlara bitişik belde ve köylerin uygun yerlerine asılarak ilân edilir.

İlan işlemlerine ait usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 9 – (Değişik: 23.09.1983 – 2896/5 md.)

İlân işleri tamamlanan belde ve köylerde kadastrosu yapılacak ormanların sı­nırları komisyonlarca, arazi üzerinde belirlenir. Ölçüler, varsa hava fotoğraflarına işaretlenir ve bu işlemler tutanakla tevsik edilir.

Bu tutanak; sınırlandırılan ormanların işletme şeklini, ihtiva ettikleri ağaç türle­rini, mülkiyet ve diğer ayni hakları, sınırda bulunan taşınmaz malların cinsini, ma­liklerinin ve işgal edenlerin ad ve soyadını, gösterilen veya verilen belgelerin tarih, numara ve nite­likleri ile ilgililer tarafından yapılan itirazları kapsayacak şekilde düzenlenir.

(Değişik üçüncü fıkra: 05.06.1986 – 3302/4 md.) Tutanaklar, orman kadastrosu ve bu Yasanın 2 nci maddesinin (B) bendinin uygulamalarında her belde ve köy için, (A) bendinin uygulanmasında ise bir veya birden fazla köy ve belde veya ilçe hudutları içinde kalan bütün köyler için tutulur ve tutanak defterine yazılır. Bu tuta­naklar komis­yon başkanı, üyeler, bilirkişiler ve hazır bulundukları takdirde orman içinde veya bitişi­ğinde taşınmaz mal sahibi olanlar ile kullananlar veya yasal mümes­silleri veya vekilleri tarafından imza edilir.

(Değişik dördüncü fıkra: 05.11.2003 – 4999/4 md.) Kadastro ve diğer ormancılık hizmetleri için gerekli hava fotoğrafları ve haritalar Orman Genel Müdürlüğünce yapılır veya yaptırılır.

Ölçme metotlarına ait uygulanacak teknik hususlar yönetmelikte belirtilir.

Kadastrosu yapılan ormanların sınır noktaları sabit taş ve beton kazıklarla tespit edilir. Tespit edilen sınır noktalarının tahrip edilmesi veya yerlerinin değiştirilmesi ya­saktır.

(Ek fıkra: 05.11.2003 – 4999/4 md.) Orman tahdidi ve veya kadastrosu yapılıp ilân edilerek kesinleşmiş yerlerde, vasıf ve mülkiyet değişikliği dışında aplikasyon, ölçü, çizim ve hesaplamalardan kaynaklanan yüzölçümü ve fenni hatalar tespit edildiğinde, bu hatalar Orman Genel Müdürlüğünün bilgisi ve denetimi altında orman kadastro komisyonlarınca düzeltilir. (ek: 15.01.2009 tarihli 5831 s. Yasa md:3) 3402 sayılı Kadastro Kanununa göre kadastrosuna başlanan çalışma alanlarında evvelce kesinleşmiş olan orman haritalarının kontrolü sonucunda tespit edilecek hesaplamalardan kaynaklanan yüzölçümü hataları 3402 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre oluşan kadastro ekibince düzeltilir. Diğer vasıf ve mülkiyet değişikliği dışında kalan aplikasyon, ölçü ve çizimden kaynaklanan yüzölçümü ve fenni hatalar ise kadastro müdürlüğünce mahalli orman kuruluşuna bildirilir. Bildirim tarihinden itibaren onbeş günlük süre içerisinde orman kadastro komisyonu görevlendirilir. Düzeltme, 10 uncu maddeye göre ilân olunur. İlân tarihinden itibaren 30 gün içinde düzeltmenin kaldırılması amacıyla sulh hukuk mahkemesine dava açılmadığı takdirde yapılan düzeltme kesinleşir. Düzeltmelerde 11 inci maddedeki hak düşürücü süre aranmaz.

MADDE 10 – (Değişik: 23.09.1983 – 2896/6 md.)

(Değişik: 05.06.1986 – 3302/5 md.) Sınırlaması ve bu Yasanın 2 nci maddesine göre, orman sınırları dışına çıkarma işlemleri bitirilen köy ve beldelere ait düzenle­nen kadastro dosyaları Orman Genel Müdürlüğüne gönderilir. Orman Genel Mü­dürlüğünce bulunan şekli ve hukuki noksanlıklar komisyonlarca düzeltildikten sonra Orman Genel Müdürlüğünce ilgili valiliklere gönderilir. Kadastro işlemleri valinin onayı ile yürürlüğe girer. Kadastro tutanak suretleri haritaları ile birlikte orman ka­dastro komisyonlarınca ilgili köy ve beldelerin uygun yerlerine asılmak suretiyle ilân edilir. Ayrıca, tutanak suretleri Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Orman Genel Mü­dürlüğünün mahalli kuru­luşlarına intikal ettirilir.

Asılma tarihi; beldelerde belediye encümenlerinin, köylerde ihtiyar heyetlerinin tasdik edecekleri belgelerle tevsik olunur. Bu belgeler komisyon dosyalarında sakla­nır.

(Değişik son fıkra: 05.11.2003 – 4999/5) Kadastrosu tamamlanan ormanlara ait haritaların yapılmasında ölçme, hesap, tersimat ve aplikasyon işlerinde yetki ve sorum­luluk harita ve kadastro mühendisine aittir. Kadastro teknik standartlarına uygun olarak üretilen bu haritalar, harita ve kadastro mühendisinin kontrolünden sonra komisyon başkanınca tasdik olunur.

MADDE 11 – (Değişik – 05.11.2003 – 4999/6 md)

Orman kadastro komisyonlarınca düzenle­nen tutanakların askı suretiyle ilânı, ilgi­lilere şahsen yapılan tebliğ hükmündedir. Tutanak, harita ve kararlara karşı askı tarihin­den itibaren altı ay içinde kadastro mahkeme­lerine, kadastro mahkemesi olmayan yer­lerde kadastro davalarına bakmakla görevli mahkemeye müracaatla sınırlamaya ve 2 nci maddesine göre orman sınırları dışına çıkarma işlemlerine Çevre ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve hak sahibi gerçek ve tüzel kişiler itiraz edebilir. Bu müddet içinde itiraz olmaz ise ko­misyon kararları kesinleşir. Bu süre hak düşürücü süredir. Ancak, tapulu gayrimenkullerde tapu sahiplerinin, 10 yıllık süre içerisinde dava açma hakları mah­fuzdur.

Hak sahibi gerçek ve tüzel kişiler tarafından açılacak sınırlamaya itiraz davala­rında hasım Orman Genel Müdürlüğü, 2 nci maddesine göre orman sı­nırları dışına çıkarma işlemlerine karşı açılacak itiraz davalarında ise hasım Çevre ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğüdür.

Orman Genel Müdürlüğünce açılacak davalarda hasım, hak sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile Çevre ve Orman Bakanlığıdır.

Kadastrosu yapılıp kesinleşen Devlete ait ormanlar, tapu sicil müdürlüklerince hiçbir harç, vergi ve resim alınmaksızın orman vasfı ile, 2 nci maddeye göre orman sı­nırları dışına çıkarılan yerler halihazır vasfı ile kaydına belirtme yapılarak Hazine adına tapuya tescil olunur.

Bu Yasanın;

a) 20.06.1973 tarihli ve 1744 sayılı Yasayla değişik 2 nci maddesi,

b) 23.09.1983 tarihli ve 2896 sayılı, 05.06.1986 tarihli ve 3302 sayılı yasalarla değişik 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi,

Uygulama ile orman sınırları dışına çıkarılan, ancak fiilen orman olduğu Orman Genel Müdürlüğünce tespit edilen yerler, talep üzerine talep üzerine Maliye Bakanlı­ğınca Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilir. Tahsisi yapılan bu yerler Hazine adına tapuya orman vasfıyla tescil edilir.

Sınır noktaları ile ölçü işinde kullanılan tüm noktalardaki taş, beton kazık ve diğer işaretler Orman Genel Müdürlüğünce korunur. Noktaların tahribatı veya yerlerinin değiştirilmesi yasaktır.

MADDE 12 – (Değişik : 23.09.1983 – 2896/8 md)

(Değişik birinci fıkra: 05.11.2003 –4999/7 md.) Orman kadastro komisyonları için lüzumlu olan taşıt araçları ile her türlü demirbaş donanımları, görevlilerin yasal yollukları ve her türlü giderler Orman Genel Müdürlüğünce sağlanır.

(Ek fıkra: 22.05.1987 – 3373/6 md.; Değişik: 23.02.1995 – 4079/1 md.) Orman ka­dastro komisyonları ve amenajman heyetleri başkan ve üyeleriyle bu komisyon ve heyetlerde görevli personele, arazide fiilen çalıştırılacak sürelere münhasır olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Yasasında yer alan 1 inci derecenin son kade­mesi gösterge rakamının, (Genel İdare Hizmetleri sınıfında olup kadrosuna tahsisli ek gösterge bulunmayan ve 1 inci dereceden aylık alan yüksek öğrenimliler için öngörülen ek gösterge dahil) Bütçe Yasalarında Devlet memurları maaşı için be­lirlenen katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yarısını aşmamak üzere her yıl Orman Genel Mü­dürlüğünün teklifi ve Orman Bakanlığının onayı ile tespit edilecek miktarda aylık öde­nek, Orman Genel Müdürlüğü döner sermaye bütçesinden ayrıca ödenir.

(Ek fıkra: 05.11.2003 – 4999/7 md.) Orman kadastrosu ve 2 nci madde uygula­maları yapılıp kesinleşmiş ormanlarda, gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuru­luşlarınca orman sınırlarının arazi üzerine aplikesi talepleri her yıl Orman Genel Mü­dürlüğünün teklifi ve Çevre ve Orman Bakanlığının onayı ile belirlenen tarifeler üzerin­den ücreti karşılığı yapılır.

.....

EK MADDE 10 – (ek: 15.01.2009 tarihli 5831 sayılı Yasa md:5) Bu Kanunun; 20.06.1973 tarihli ve 1744 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesi ile 23.09.1983 tarihli ve 2896 sayılı Kanun ve 05.061986 tarihli ve 3302 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi uygulamaları ile orman sınırları dışına çıkarılan yerler, çıkarma işleminin kesinleştiği tarihten itibaren kazandırıcı zamanaşımı yolu ile iktisap edilemez.
[Resim: Windows%2010%20da%20Dil%20De%C4%9Fi%C5%9...C4%B1m.png]

Windows 10 da Dil Değiştirme Nasıl Yapılır Resimli Anlatım

Siz değerli makale okurlarımızla bu yazımızda Windows 10‘da Dil değiştirme işlemini görsel ve yazılı olacak şekilde paylaşacağız.

Tüm bilgisayar kullanıcılarının aktif olarak kullanım gerçekleştirmiş olduğu en kapsamlı işletim sistemi olan Windows 10’da ilk kurulum adımında yapılan yanlış dil tercihi sonrasında dil seçeneğinin nereden değiştirileceğinin bilinmemesi Windows 10 kullanıcılarının oldukça canını sıkmaktadır. Durumun araştırmasını siz değerli makale okurlarımız için gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

Öncelikle şu bilgiyi iletmeliyiz ki bütün dil paketleri sadece Microsolft’ta mevcut ve bilgisayarınızdaki işletim sisteminin çoklu dil desteği varsa, internet üzerinden indirim işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Bilgisayarınızdaki Windows’un multi-language (çoklu dil) desteği bulunuyorsa, bilgisayarınız internete bağlıyken Türkçe dil paketini indirip kurulumunu sağlayabiliyorsunuz. Tabi Windows 10 işletim sisteminizin ilk kurulumu aşamasında dil paketi tanımlı ise işlemleriniz daha da kolaylaşacaktır.

Aşağıdaki adımları takip etmeniz durumunda sorununuzu giderebileceksiniz.

Windows 10‘da Dil değiştirme işlemlerimize, bilgisayarımızın sol alt tarafında yer almakta olan ‘Başlat’ menüsüne tıklayıp, açılacak olan ‘Başlat menüsü’ penceresinde bulunan ‘Ayarlar’ ikonuna tıklayarak başlıyoruz.

[Resim: Windows%2010%20da%20Dil%20De%C4%9Fi%C5%9...Resim1.jpg]

İşlemlerimizin devamında karşımıza gelecek olan ekranda, ‘Zaman ve dil’ menüsüne tıklayıp işlemlerimize devam ediyoruz.

[Resim: Windows%2010%20da%20Dil%20De%C4%9Fi%C5%9...Resim2.jpg]

Açılan ekranın sol tarafında yer almakta olan ‘Bölge ve dil’ seçeneğine tıklıyoruz,

[Resim: Windows%2010%20da%20Dil%20De%C4%9Fi%C5%9...Resim3.jpg]

Daha sonrasında karşımıza gelecek olan ekranda ‘Dil ekle’ butonu olacaktır; bu butona tıklıyoruz.


[Resim: Windows%2010%20da%20Dil%20De%C4%9Fi%C5%9...Resim4.jpg]

Karşınıza gelen ekranda tüm ülkeler için dil seçenekleri olacaktır. Bu seçenekler içerisinde size ve sisteminize en uygun olan dil seçimini gerçekleştirip işlemlere devam ediyoruz.

[Resim: Windows%2010%20da%20Dil%20De%C4%9Fi%C5%9...Resim5.jpg]

Dil tercihini yaptıktan sonra, seçtiğiniz dilin değişik ülkeler için farklı seçenekleri varsa bu seçenekler arasından sisteminizde kullanmak istediğiniz dil seçeneğini de seçelim. (Örn: EN(US), EN(UK) vs.)

[Resim: Windows%2010%20da%20Dil%20De%C4%9Fi%C5%9...Resim6.jpg]


Dil tercihinizi yaptıktan sonra, Microsoft sunucularından dil paketini indirilecek ve sisteminize kurulacak.
Dil paketi indirme ve kurulum işlemi bittikten sonra, bu dil paketini seçip, alt kısımdaki seçenekler içerisinde ‘Varsayılan Olarak Ayarla’ seçeneğini tıklamanız halinde, Windows sistem dili, istediğiniz dil olarak ayarlanacaktır.
Windows 10 işletim sisteminizi artık istediğiniz dil ile kullanabilirsiniz.


[Resim: Windows%2010%20da%20Dil%20De%C4%9Fi%C5%9...Resim7.jpg]

[Resim: Windows%2010%20da%20Klavye%20%20De%C4%9F...C4%B1m.png]

Windows 10 da Klavye (Dil) Değişikliği Nasıl Yapılır? (Resimli Anlatım)

Windows 10 Klavye değişikliği diğer Windows işletim sistemlerinden farklı yapılıyor. Bu yazımızda Windows 10 Klavye Değişikliği Nasıl Yapılır? sorusuna cevap vermeye çalıştık. Yapamadığınız veya sormak istediğiniz bir soru varsa yorum kısmından bize iletebilirsiniz. Windows 10 tüm sürümlerinde klavye değişikliği yöntemi aynıdır. Hazırsak başlayabiliriz.

Konu anlaşılmaz ise aşağıda videosu bulunmaktadır. İzleyebilirsiniz.
Windows 10 Klavye Değişikliği (Resimli Anlatım)

1- Başlar kısmında Ayarları seçiyoruz.

[Resim: Windows%2010%20Klavye%20De%C4%9Fi%C5%9Fi...Resim1.jpg]


2- Açılan pencerede Zaman ve Dil kısmını seçiyoruz.

[Resim: Windows%2010%20Klavye%20De%C4%9Fi%C5%9Fi...Resim2.jpg]

3- Açılan pencerede Bölge ve Dil kısmını seçip Türkçe yazan dil kısmının üzerini klikliyoruz ve Seçenekler diyoruz.

[Resim: Windows%2010%20Klavye%20De%C4%9Fi%C5%9Fi...Resim3.jpg]

4- Klavye Ekle diyoruz ve hangi klavyeyi kullanacaksak onu klikliyoruz. İşlemimiz tamamdır.

[Resim: Windows%2010%20Klavye%20De%C4%9Fi%C5%9Fi...Resim4.jpg]

5- Son olarak diyelim F Klavyeyi ekledik ancak Q klavyeyi kullanmayacağız. Dilerseniz kaldırabilirsiniz. İkisini bir arada kullanmak isityorsanız CTRL+SHİFT tuşlarına basmanız yeterli. Bu tuşlar ile klavyeler arasında geçiş sağlıyor. Klavye değişikliği kısayol tuşudur.

[Resim: Windows%2010%20Klavye%20De%C4%9Fi%C5%9Fi...Resim5.jpg]

CTRL+SHİFT: Klavyeler arasında geçiş sağlamak için kullanılan kısayol tuşudur. F Klavyeden Q Klavyeye veya Q Klavyeden F Klavyeye gibi.

[Resim: Windows%2010%20Klavye%20De%C4%9Fi%C5%9Fi...Resim6.jpg]
[Resim: Pasaport%20nas%C4%B1l%20%C3%A7%C4%B1kart...C4%B1r.png]

Pasaport Nasıl Çıkartılır?

Harçsız öğrenci pasaportu nasıl alınır

Öğrencilik hayatınıza devam ediyorsa harçsız pasaport alabiliyorsunuz. Ne de olsa dünyanın en pahalı pasaportuna sahibiz ve öğrenci bütçesi için bu korkunç yüksek bir meblağ. 25 yaşın altındaki her öğrenci harçsız pasaport alabilir. Sadece pasaport defter bedelini ödemeniz gerekiyor.

Harçsız pasaport başvurusu için okulunuzdan öğrenci belgesi çıkarın. Belgeyi okuldan ya da E-Devlet üzerinden alabilirsiniz Öğrenci belgesini son 60 gün içinde alınmış olması şart. 18 yaşından küçükler, en çok 5 yıllık pasaport çıkartabiliyor. Pasaportu 25 yaşına bastığınızda geçerliliğini yitirecek şekilde alabiliyorsunuz. En az 6 aylık geçerli pasaport çıkartabileceğinizi düşünürseniz 24,5 yaşından sonrası için pasaport verilmediğini aklınızda bulundurun.

Pasaport başvurusu nasıl yapılır adım adım bilgi vermeye çalıştım. Özetle biyometrik 2 fotoğrafınızı çektirin, internet veya bankadan pasaport ücretini ve harcını ödeyin, nüfus müdürlüklerinden online veya telefonla randevu alın veya direk gidip başvurun. Pasaport nasıl alınır hakkında sorularınız olursa yorum kısmından sorabilirsiniz.


Bu sayfada özellikle çoğu Türk vatandaşının başvuru yaptığı Bordo pasaport (umuma mahsus pasaport) üzerinde yoğunlaşılmıştır. Eğer yeşil pasaport almaya hak kazandıysanız detayları Yeşil Pasaport sayfasından öğrenebilirsiniz.
Pasaport Başvurusu İçin Gerekenler

Pasaport başvurusu için gerekenler sırasıyla:

Aşağıda belirtilen evrakları toplamak,
Pasaport harcı yatırmak,
Pasaport randevusu almak ve randevuya gitmek,
Pasaportu teslim almak,

şeklindedir.

Yurt dışı seyahatiniz için pasaport başvurusu yapmaya karar verdiyseniz aşağıdaki adımları izleyiniz.

Pasaport İçin Gerekli Evraklar

Pasaport için gerekli evraklar, yapılacak pasaport başvurusuna göre değişiklikler gösterebilir. Aşağıda en çok başvuru yapılan bordo pasaport için gerekli evraklar listesini bulabilirsiniz.

Pasaport için çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf (fotoğraf özellikleri aşağıda belirtilmiştir).
T.C. Kimlik Belgesi ve Fotokopisi.
Varsa eski pasaportlar.
Pasaport harç ve defter bedellerinin ödeme dekontları.
Başvuru yapılan kişi çocuk ise anne ve babanın muvafakatnamesi (Noterliklerden alınmaktadır).

Pasaport İçin Fotoğraf

Pasaport fotoğrafı vesikalık fotoğraftan farklıdır. İçişleri Bakanlığı tarafından pasaport fotoğrafı:

Beyaz, desensiz fonda çekilmelidir.
Fotoğraf aşırı parlak veya aşırı koyu olmamalı, yansıma ve gölgeler bulunmamalı ve yüksek kalitede olmalıdır
Fotoğraf yüzü tam karşıdan görecek şekilde ortalanmış ve ifadesiz bir biçimde olmalıdır.
Saçlar yüz hatlarını kapatmamalı, gözler kameraya bakmalıdır.
50mm x 60mm ebatında olmalıdır.

Bu gibi detaylar fotoğrafçılar tarafından çok iyi bilindiğinden pasaport için biyometrik fotoğraf çekinmek istediğinizi söylemeniz yeterlidir.
Pasaport Harcı Ödeme

Türkiye Cumhuriyeti pasaportu almak için randevu zamanından önce ödemelerin tam olarak yapılması ve dekontların elde edilmesi gerekir. Pasaport ücretleri T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yıldan yıla değişen “pasaport harç bedeli” ve “pasaport defter bedeli” olmak üzere iki ayrı kalemde alınmaktadır. Pasaport defter bedeli her pasaport için sabittir ancak pasaport harç bedeli pasaportun geçerli olduğu süreye göre değişiklik gösterir.
Güncel pasaport ücretlerini ve pasaport harçlarını alan bankaları öğrenin

Pasaport Randevusu

Bordo pasaport alabilmek için gerekli evrak toplama ve ödeme işlemlerinizi bitirdikten sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü web sitesi üzerinden dilediğiniz kaymakamlıklardan uygun tarih için randevu almalı ve zamanında randevuya gitmelisiniz.

Pasaport Teslimi

Pasaport teslimi randevu esnasında belirtilen adrese posta yoluyla gönderilir. Genelde 10 iş günü içerisinde teslimat gerçekleşmektedir. Bu yüzden yurt dışı çıkışınızdan bir müddet önce pasaport başvurusu yapmanız tavsiye edilir.

Eskiden Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından verilen pasaport, artık Nüfus Müdürlükleri tarafından verilmektedir. Pasaport kısa süre içinde çıkartılabilir.

1. Öncelikle Nüfus Müdürlüğü’nden randevu almak gerekmektedir. Randevu ile Nüfus Müdürlüğünde sıra beklemeden veya çok az bekleyerek başvuruda bulunabilirsiniz. Randevu almak için https://randevu.nvi.gov.tr/ adresini kullanabilirsiniz.

2. Randevu aldıktan sonra pasaport harç ve defter bedeli ödemek gerekmektedir. 10 yıllık pasaport başvurusu yapmak daha avantajlı olacaktır. Banka ve vergi dairelerinden ödeme yapılacağı gibi https://ivd.gib.gov.tr adresinden banka kartı veya kredi kartı ile yapılması daha kolay olacaktır. Bazı banka memurlarının yeterli bilgisi olmayabilir.

3. Pasaport sahibi olmak için bir adet biyometrik fotoğraf gerekmektedir. Fotoğraf memur tarafından taranacak ve size geri verilecektir.

4. Pasaport başvurusu geçerli kimlik belgesi ile yapılacaktır.

5. Başvuru sırasında en son alınan pasaport da birlikte götürülmelidir.

6. Başvuru sonrası ortalama 1 hafta içinde pasaport kargoya verilecektir.

Pasaport, yurtdışına çıkarken sınır kapılarındaki polis makamlarına ibraz etmeye mecbur olduğumuz bir evrak. İlk düzenlemenin yürürlüğe girdiği 1867’den bu yana yurtdışına çıkmak veya Türkiye’ye girmek için pasaport almak zorundayız.

Diplomatik pasaport, Hususi damgalı pasaportlar, Hizmet damgalı pasapor ve Umuma mahsus pasaportlar olmak üzere de pasaport çeşitleri var. “Pasaport Nedir? Pasaport Çeşitleri” yazımda bu konuda detaylı bilgiler paylaştım. Pasaport başvurusu yapmadan bu yazıyı mutlaka okuyun. Gözünüz korkmasın pasaport alma süreci çok kolay. Pasaport çıkarma başvuru süreci ortalama 5-10 dk. içinde tamamlanıyor. Pasaport başvurusu nasıl yapılır adı adım aşağıda detaylıca anlattım.

Pasaport başvurusu nasıl yapılır

Pasaport başvurusunun yaş ayrımı gözetilmeksizin şahsen yapılması gerekiyor. Pasaport ücretini internetten veya bankalara yatırıp, yine internetten veya telefonla pasaport randevusu aldıktan sonra, nüfus müdürlüklerine 2 adet biyometrik fotoğraf ve TC Kimlik Kartınızla gitmeniz yeterli. Nüfus Müdürlüklerinde ilk olarak biyometrik veri işlemleri sağlanıyor, daha sonra biyometrik fotoğraf ve imza isteniyor.
1. Pasaport için gerekli evraklar

Önceleri Emniyet Genel Müdürlüğünden pasaport çıkarılıyordu. 2 Nisan 2018 tarihinden itibaren pasaport başvurusu Nüfus Müdürlüklerine yapılıyor. Pasaport için gerekli belgeler hazırlanıp, internetten pasport randevu alarak 2 adet biyometrik fotoğraf ve nüfus cüzdanı/TC Kimlik kartı ile başvuru yapabiliyorsunuz.

Biyometrik 2 adet fotoğrafınız
TC Kimlik Kartı veya nüfus cüzdanınız
Varsa eski pasaportunuz
Öğrenci belgesi (Harçsız pasaport talep edenler için)
Ergin olmayanlar veya kısıtlılar için muvafakat belgesi

Öncelikle bir fotoğrafçıya gidip pasaport için fotoğraf çektireceğinizi söyleyin. Yeni pasaport için arka fonu beyaz biyometrik fotoğraf çektirmek zorunlu. Eski tarz fotoğraflar geçerli değil. Bu fotoğraflarda tam karşıya bakıyorsunuz, gülümsemeden normal duruşla fotoğrafınız çekiliyor.

Kıravat zorunlu değil. En fazla 6 ay önce çekilmiş biyometrik fotoğraflar geçerli. Daha önceki pasaportunuzda ve vizenizde kullanmış olduğunuz, nasılsa kimse anlamaz dediğiniz, 6 aydan uzun süreli fotoğrafınız varsa kullanmayın, gidin yeni fotoğraf çektirin.

Sisteme 6 ay önceden kayıtlı biyometrik fotoğrafınız varsa ehliyet ve pasaport için yeniden fotoğraf götürmenize gerek yok. Yeni çipli kimlik kartı için parmak izi ve imza verdiyseniz, bunlar pasaport almak için de geçerli. Pasaport için gerekli belgeler hazırlandıktan sonra e-pasaport randevu alma işlemine geçin.
2. Pasaport Ücretleri 2019 Harç Bedelleri

Pasaport başvuru randevuları internet üzerinden veya telefonla yapılabiliyor. Ancak pasaport ücreti, internet başvurusu öncesinde vergi dairesine, PTT şubelerine, belirtilen bankalara veya internet vergi dairesine ödenmesi gerekiyor. Ne kadar süreli pasaport çıkarmayı düşünüyorsanız pasaport ücretleri de ona göre değişiyor.

Öncelikle kaç yıllık pasaport çıkaracağınıza karar vermeniz gerekiyor. Pasaport süresi en az 6 ay en fazla da 10 yıl oluyor. Ben 6 aylık pasaport alınmasını pek tavsiye etmiyorum. Pasaport süresi 3 aydan az olunca bir çok ülkeye girişte sorun çıkma ihtimali var. Mümkünse 10 yıllık çıkartın.

İnternetten pasaport harcı yatırma: İnternet vergi dairesi web sitesine girin (ivd.gib.gov.tr). Sol alt köşeki “Harç ve değerli kağıt bedeli” butonunu tıklayın. Açılan pencereden “Pasaport harcı ödeme” bağlantısını tıklayın. Gerekli bilgileri ve size en yakın vergi dairesini seçin. Sonraki adıma geçin, kredi kartıyla pasaport defter bedeli ve harcını ödeyin. Güvenlidir.

Ödemeye dair belge (makbuz veya dekont) gerektiğinde gösterilmek üzere muhafaza edilmeli. Ödeme sonrası pasaport için gerekli evrakları hazırlayıp pasaport başvurusu yapıyorsunuz.

Eğer internet vergi dairesinden ödeme yapmak istemiyorsanız şu bankalara pasaport ücretini ödeyebilirsiniz: Akbank, Aktifbank, Albaraka Türk Katılım, Alternatif Bank, Anadolubank, Denizbank, FibaBanka, Finansbank, Garanti Bankası, HSBC, ING Bank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Odeabank, Şekerbank, Ziraat, TEB, Halk Bankası, İş Bankası, Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi, Ziraat Katılım.

Öğrenciyseniz ve 25 yaşını doldurmadıysanız harçsız pasaport çıkartabiliyosunuz. Öğrenim görülen kurumlardan getirilen ıslak imzalı, e-imzalı veya e-devlet kapısı üzerinden alınan 60 günü geçmemiş belgeler öğrenci belgesi olarak kabul ediliyor. Pasaport Kanunu uyarınca kişilerden yaş farkına bakılmaksızın (Bebekler de dahil) tüm pasaportlarda fotoğraf bulunması zorunlu.
3. Pasaport randevusu nasıl alınır

Biyometrik fotoğrafınızı hazırladınız, pasaport ücretini ödediniz ise pasaport başvurusu için randevu alma adımına geçiyorsunuz. Umuma mahsus pasaportlar için belirlenmiş 680 ilçe nüfus müdürlüğüne, hususi ve hizmet damgalı pasaportlar için ise 81 ilin nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünden başvuru yapılabiliyor. Dileyen randevusuz, sabah erken saatlerde gidip sıra alabilir.

Telefonla pasaport randevusu alma: e-pasaport randevu alma telefonla ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezinden yapılıyor. Alo 199 çalışma saatleri 09.00-17.00 saatleri arası. Cumartesi ve pazar günleri 09.00-17.00 saatleri arasında yapılabiliyor.

İzmir pasaport randevu alma için baktığımda aynı hafta içerisine randevu veriyordu. Aceleniz varsa sabah erken gidip başvurun.

İnternetten pasaport randevusu nasıl alınır: İnternetten randevu.nvi.govt.tr adresinden online randevu alınabiliyor. Aynı sayfadan TC Kimlik Kart, Sürücü belgesi veya pasaport başvurusu için randevu alabiliyorsunuz.

Harçsız öğrenci pasaportu nasıl alınır

Öğrencilik hayatınıza devam ediyorsa harçsız pasaport alabiliyorsunuz. Ne de olsa dünyanın en pahalı pasaportuna sahibiz ve öğrenci bütçesi için bu korkunç yüksek bir meblağ. 25 yaşın altındaki her öğrenci harçsız pasaport alabilir. Sadece pasaport defter bedelini ödemeniz gerekiyor.

Harçsız pasaport başvurusu için okulunuzdan öğrenci belgesi çıkarın. Belgeyi okuldan ya da E-Devlet üzerinden alabilirsiniz Öğrenci belgesini son 60 gün içinde alınmış olması şart. 18 yaşından küçükler, en çok 5 yıllık pasaport çıkartabiliyor. Pasaportu 25 yaşına bastığınızda geçerliliğini yitirecek şekilde alabiliyorsunuz. En az 6 aylık geçerli pasaport çıkartabileceğinizi düşünürseniz 24,5 yaşından sonrası için pasaport verilmediğini aklınızda bulundurun.

[Resim: CES%202019%20dan%20En%20%C4%B0lgin%C3%A7...ojiler.png]

CES 2019 dan En İlginç Teknolojiler

Takvim yılının başlangıcı, teknoloji dünyası için heyecan verici bir zamandır .CES (Tüketici Elektroniği Fuarı) bize günlük hayatımızı değiştirebilecek yeni ürünler ve servisler hakkında bilgi vermektedir. CES’teki tüm teknolojiler üretime girmezken, çoğu zaman geleceğimizde neler olacağına dair ip uçları verir.

CES‘te sunulan teknolojiler hayatımızın birçok yönünü kapsayan ve bize teknolojinin yakında hayatımızı nasıl daha eğlenceli ve daha kolay hale getirebileceğini gösterir.

Arabadaki Havadan Su Üretmek

Arabanızda çok susamışsanız, ancak bir bardak su için durmaya vaktiniz de yoksa, Genny ile ilgileneceksiniz. WaterGen‘den gelen bu yenilikçi teknoloji, havayı içilebilecek kadar saf suya dönüştürür.

Genny, arabanızın dışından hava alarak filtreleme sistemi ile havayı saflaştırır. Su üretmek için önce havayı soğutur, ardından suyu filtreler ve susuzluğunuzu gidermek için bardağınıza saf suyu boşaltır..

WaterGen‘e göre, Genny sadece bir watt elektrik kullanarak 5 litre su üretebilir. Geliştiriciler buluşlarının plastik su şişelerinin kullanımını azaltabileceğini umuyorlar.

Bu yeni ürün saf içme suyunun bulunması, suyun az olduğu yerlerde gerçekten harika olabilir. Genny, CES 2019‘da Teknoloji için En İyi Yenilik ödülünü kazandı.

[Resim: Arabadaki%20Havay%C4%B1%20Suya%20D%C3%B6...noloji.jpg]

Bell Nexus Hava Taksi

Bir helikopteri çağırmanın,Uber arabasını çağırmak kadar kolay olduğunu hayal edin. Bell, bu fikri gerçeğe dönüştürmek için çalışan şirkettir.

CES 2019‘da Bell, Nexus adlı hava taksi konseptini sergiledi. Yeniden tasarlanan bu helikopte,r dört yolcu ve bir pilot kapasiteli ve insanlara kentsel hava yolculuğu sunmak için tasarlandı.

Bell, gelecekte Nexus‘un talep üzerine taşıma için kullanılabilir olmasını sağlamak amacıyla Uber ile ortaklık kurdu. Test uçuşları 2020’nin başlarında planlanmıştır ve eğer her şey yolunda giderse, yolcu taşımacılığı yakında başlayabilir.

[Resim: hava%20taksi.jpg]

Samsung GEMS Robotik Exo-iskelet

Pek çok insan dilediği gibi yürüyüşe çıkar, ancak hareketlilik sorunları olanlar için bir ayağını diğerinin önüne atmak aşılmaz bir zorluk olabilir.

Samsung, insanlara yürüme konusunda yardımcı olan GEMS adında bir dizi giyilebilir robot geliştirdi. Kalçalar, dizler ve ayak bilekleri için “Yürüyüş Geliştirme Motivasyon Sistemi” anlamına gelen GEMS mevcuttur.

Bir GEMS‘e bağlanın ve robotun yürürken sizi ilerletmesine yardımcı olun. Bu robotlar, insanlara güç ve denge sorunlarını aşmada yardımcı olabilir. Yürüme, koşma, denge ve duruş durumlarını iyileştirebilir.

GEMS ,ayrıca hareketliliği daha zor hale getiren ilave direnç ayarına da sahiptir. Bu ayar, yaralı kasları güçlendirmek veya sporcu yetiştirmek için fiziki tedavide kullanılabilir.

GEMS için tarih veya fiyat açıklanmadı. Samsung Araştırma Başkan Yardımcısı Seung Hwan Cho, “Planımız, tüketicilerin robot talebini ölçmek, toplumsal zorluklar için çözümler oluşturmanın yollarını düşünmek ve gelişim çabalarımızı hızlandırmaktır. İnsanlar Samsung Robotların yapılmasına yardımcı olarak, bu adımları hızlı atmamızı sağlayacaklardır”

[Resim: GEMS%20Robotik%20Exo-iskelet.jpg]
[Resim: Bilim%20insanlar%C4%B1%20d%C3%BC%C5%9F%C...%C4%B1.png]

Bilim insanları düşünceleri okumayı başardı

Bundan 18 yıl önce vizyona giren “Kadınlar Ne İster” adlı filmindeki durum gerçek oldu. Filmde, Marshall bir kaza sonucunda insanların düşüncelerini duymaya başlamıştı. Bilim insanları, insanlar konuşmasa bile düşünüp de sözcüklere dökmek istedikleri andaki zihinsel frekansı, ayrıntılı bir biçimde yazıya ya da sese dönüştürmeyi başardı.

Columbia Üniversitesi’nde yapılan çalışmada uzun bir zamandır devam eden nöromühendis bilim adamları beyindeki düşünceleri ayrıştırarak sesli konuşmaya ve yazıya dönüştürmeyi başardı. Bu bir milat olarak adlandırılabilir. İlk kez insanların düşündüklerini açığa çıkarmanın da önü açılmış oldu. Yapay zeka kullanılarak yapılan çalışmada hastaların beyinsel aktiviteleri gözlemlendi. Teknolojik aygıtlar yardımıyla beyindeki sinyaller net bir biçimde tespit edilerek dönüştürülebildi. Sinyallerin tespit edilmesinin sonrasında da kelimelere ve cümlelere dönüştürülmesi bilim dünyasının muazzam bir gelişmeye imza atması anlamına geliyor. Bu güne kadar insanların düşüncelerine ilişkin bu kadar net bilgi sahibi olunamıyordu.

Zihin okuma olarak da ifade bulabilecek olan bu gelişmenin ilk olarak konuşma kabiliyetini kaybetmiş hastaların iletişim kurmasını sağlamak maksatıyla kullanılacağı ifade ediliyor. İnsan beyninin bilinmezlerine yönelik daha ayrıntılı araştırmaların da böylece önü açılmış oldu. Scientific Reports’ta yayınlanan makalede insanlık için büyük bir gelişmenin habercisi olarak nitelenen çalışmanın insanların zihnini okumak olarak değerlendirilmemesi gerektiği savunuluyor.

İnsanlar düşüncelerini ifade etmek istedikleri andaki oluşan zihinsel aktivitenin tespit edilerek sese ve dolayısıyla da yazıya önüştürülmesi olarak tarif edilen durumun, beyindeki frekanslarının ayrıştırılarak belirgin sinyallere dönüştürülüp buradaki ifadelerin açığa çıkarılması şeklinde sistematiğe dönüştürülmesi bekleniyor.
Mel Gibson’un filmindeki durumla benzerlik var mı?

Kadınlar ne ister adlı filmde Marshall’a verilen bir görev vardı. Bu görevde amiri Darcy McGuire olacaktır. Marshall, amiri ile deha iyi bir iletişim kurmak için onun düşüncelerini tahmin etmeye çalışır. Tam da bu sırada bir kaza geçirir ve insanların düşündüklerini duymaya başlar. 2001 yılında çekilmiş olan bu filmdeki durum 18 yıl sonra gerçekleştiriliyor.

Nörolojik ağlar ve yapay zeka arasında nasıl bir ilişki kuruldu?
Columbia Üniversitesi’ndeki bu çalışmada yer alan çalışma ekibi yapay zeka yazılımlarının da yardımıyla, fark edilmesi çok zor olan ve birbirinden ayrıştırması oldukça güç olan bu sinyalleri kaydederek detaylı şekilde kategorilendirerek hangilerinin sesli konuşma olarak dışarı aksettirilmesinin istendiğini hangilerinin sadece düşüncede kalması istendiğini çözdü.

Çalışmada kullanılan teknolojinin Amazon Echo ve Apple’ın Siri asistanı ile benzer özellikler taşıdığı aktarılıyor. Nörolojik ağ yöntemini kullanan yazılımlar ile daha komplike sözcükler ve cümleler üzerinde çalışmaya başlayacak olan araştırma ekibinin yakın zamanda birçok hasta ve engellinin konuşma sorununa çözüm getirebileceği kaydediliyor.

EFSANE1 TÜRK BOARD

KAROGLANIN PAYLAŞIMLARI
This it's a sample image

Dini ve Kültürel Bilgiler
Tasavvuf Bilgileri
PSD Grafikler
PNG Resimler
JPG Resimler
GIF Resimler
Flatcast Tema
Radyo indexleri
Ne Ararsanız Burada

EFSANE1 TÜRK BOARD iÇERiK

ALLAH

AllahBAYRAK

TC.Bayrak


Radyo Karoglan

Foruma Misafir Olarak Gir


Forumda Neler Var


Karoglan-Raşit Tunca - Dini - islami - Dini Resim - FIKIH - Kuran - Sünnet - Tasavvuf - BAYRAK - Milli - Eğlence - PNG - JPEG - GIF - WebButtons - Vaaz - Sohbet - Siyeri Nebi - Evliyalar - Güzel Sözler - Atatürk - Karoglan Hoca - Dini Bilgi - Radyo index - Sanal Dergi